Benjamin Kuras: Jak přežít padouchy

11. prosince 2014 v 19:31 | hanci |  Knihy
Pokládám za důležité upozornit, že tato knížka vyšla v roce 2006

Konečně se dostávám ke vložení ukázek z další úžasné knížky Benjamina Kurase - Jak přežít padouchy.
Připadá mně, že tentokrát to bude asi vůbec nejtěžší, protože bych nejraději opsala celou knihu. Všechno v ní je tak důležité!
Přesto se pokusím o nějakou tu ukázku. Ale mimo ukázky z textu autora, budu vkládat i jím vybrané myšlenky moudrých lidí, protože je jich v knížce značné množství a jedna myšlenka je významnější než druhá, takže i z těch musím vybírat.


Str. 5 - 15
".......... Svoboda a třídy
"Je často bezpečnější být v okovech než na svobodě." (Franz Kafka)
"Kdyby byl každý někdo, nebyl by nikdo nic." (W.S.Gilbert)

Svoboda jako slovo a pojem - tedy vědomí svobody jako stavu žádoucího a nesvobody jako stavu nežádoucího - byla poprvé zapsána okolo roku 2350 př. n. l. v Mezopotámii neboli Sumeru za krále Urukaginy. Král Urukagina se tehdy proslavil tímto:
Vyházel zkorumpované a chamtivé výběrčí daní a státní úředníky, kteří pod rouškou státní moci rozkrádali, kde co mohli, a kdekterého rolníka, řemeslníka a obchodníka uváděli na mizinu, do dluhů a do vězení. Udělil amnestii občanům neprávem vězněným a vrátil jim část zkonfiskovaného majetku. Neboli provedl - jak se tomu dnes rádo podle českého zákona říká - "nápravu některých majetkových křivd". Ne všech a ne všem, pozor. Některých a některým. A taky vydal několik zákonů a nařízení chránících prostého občana před nápadným státním vykořisťováním a zlovůlí. Ne před každým, pozor. Jen tím nápadným.
I tak novinka věru neslýchaná.
(Vkládám dovysvětlení ze str. 8: ..........odkrágloval je ne proto, že kradli, co patřilo jeho poddaným (jak si myslí dějepisci), nýbrž proto, že kradli, co on pokládal za svoje vlastní (což je lidštější a pochopitelnější). ..........
Do té doby - a ještě samozřejmě dlouho potom - se všude na světě pokládalo za samozřejmé, že společnost v přirozeném uspořádání se trvale skládá z následujících společenských vrstev:

Všemocní
Třída kněží, jejímž posláním a životní náplní je pást lidské ovečky. To znamená, stavět pro ně čím dál bezpečnější a neprostupnější ohrady. Vymýšlet čím dál zapeklitější nařízení, příkazy a zákony "vyšší moci" .......... být ovečkám záštitou před nežádoucími činy, vlivy a myšlenkami - vyšší moci se protivícími. ..........A také vymýšlet, zavádět a vykonávat tresty pro neposlušné, zbloudilé, pochybovačné, uvažovačné či, chraň pánbůh, volnomyslné či volnočinné. .......... V době nejmodernější je známe jako méně pompézní, ale neméně mocné ideology, politruky a stranické funkcionáře. .......... Tuto třídu vždy a všude tvoří, až na nepatrné výjimky, padouši.

Velemocní
Třída vládců .......... udržují si ji násilím .......... zpravidla za pomoci třídy kněžské ..........ale s kněžskou pohrůžkou, že napadne-li je jakýmkoli způsobem moc kněžskou omezovat, se zlou se u vyšší moci potážou. .......... Pro všemocné jsou velemocní užitečným nástrojem světského nastolování a udržování kněžské ideologické moci. .......... Jediný způsob, jak mohou velemocní vyzrát na všemocné a oprostit se od jejich nadvlády, je použít veškerou svou světskou moc k tomu, že se vyhlásí za vrchního kněze - jako Jindřich VIII. anglický, za potomky bohů - jako egyptští faraoni, nebo za samotného boha - jako césarové římští. V nedávnější době se něco podobného chvilku dařilo velemocným jako Lenin, Stalin, Hitler, Mao, di Amin Dada a jejich podobným odnožím a klonům. Tuto třídu vždy a všude tvoří, až na nepatrné výjimky, padouši.

Polomocní
Třída vezírů, guvernérů, pohůnků, náhončích, dozorčích, výběrčích, vyděračů, mrskačů, nařizovačů, zatýkačů, sledovačů a hrozičů - často po zuby ozbrojených a vybavených dostatečně pohodlným jměním a společenskými výhodami .......... Tato třída se vytváří "služebním postupem" a "podle zásluh" ze tříd ještěméněmocných. Vyznačuje se arogancí a krutostí k podřazeným a patolízalstvím k nadřazeným. .......... Tuto třídu vždy a všude tvoří opět padouši. ..........

Bezmocní
Třída otroků či nevolníků, kteří jsou naprosto neomezeně majetkem vládců. Málokdo ví zpaměti, že v nejzápadnější demokracii bylo otroctví zákonem zrušeno teprve v roce 1986 .......... s konečnou platností vymýceno až v roce 1870 .......... V saúdské Arábii trvalo otroctví legálně a oficiálně až do roku 1983 a v určitých formách přežívá dodnes, ač to tamní úřady vehementně popírají. V Súdánu se otroci prodávali legálně ještě v roce 1988. V lidové Číně se ženy a děti prodávaly do otroctví - podle oficiálních zjištění organizací lidských práv - ještě v roce 1990. Na otrocké práci rasově či ideologicky závadných osob stála ekonomika nacistického Německa a komunistických zemí. Čína na světovém trhu dodnes podráží ceny exportem výrobků vznikajících v otrockých vězeňských lágrech. .......... Tato třída se skládá z poražených nepřátel, příslušníků porobených národů, osob do otroctví prodaných či zadlužených, rasově či ideologicky méněcenných nebo ztrativších důvěru vládnoucích tříd, včetně, pravda, té dělnické. Je to třída obětí padouchů, které by se padouchy rády staly, kdyby jim to padouši dovolili.

Malomocní
Střední třída výrobců, řemeslníků, profesionálů, intelektuálů, poskytovatelů služeb a obchodníků, kteří mají právo účtovat platbu za své výrobky a služby. Ti si svobodu získávají a uchovávají jen díky tomu, že všemocní a velemocní potřebují jejich radostnou tvorbu .......... i oni mohou skončit v nevolnictví nebo ve vězení, kdykoli se všemocným a velemocným znelíbí a jejich tvorba přestane být nezbytná. Protože mají co ztratit, žijí v neustálém strachu z padouchů. .......... V této třídě se rodí géniové. Tato třída v hloubi duše ví, že vše něco stojí a nic se nedá získat zadarmo. Proto se v této třídě také rodívají představy o spravedlnosti, fair play, .......... Na tvorbě této třídy z nejméně devadesáti procent závisí bohatství státu. Každého. Na tuto třídu se také padouši ze všeho nejvíc zaměřují. Ona je totiž jedinou třídou, kterou je ještě o co okrást. .......... Která z vášnivé touhy po sebezlepšování je schopná, jako včelí roj, něčeho naprosto absurdního: čím víc ji okrádáte, tím víc vytváří. To ale pod podmínkou, že jí ponecháváte iluzičku svoboděnky a nadějičku do budoucníčka. Jakmile jí je odeberete, pokládá se za zotročenou a s vědomím, že už nemá co ztratit než okovy, se bouří nebo zalézá do ulity či přinejmenším přestává tvořit.
Jak připomíná Alexandr Solženicyn:
"Můžete mít nad lidmi moc jen tehdy, když jim neseberete všechno, co mají. Když člověka okradete o všechno, přestává být pod vaší mocí a stává se opět svobodným." ..........
Vykonavatelé padoušství jsou nám vždy viditelnější než jeho autoři a osnovatelé. .......... Třídu malomocných si padouši neustále drží v křehké rovnováze svobody a bezmocnosti. .......... Tato křehká rovnováha se udržuje geniálním padoušským vynálezem, kterému se říká daně. ..........
"Každá vláda je banda kurev. Problém s demokracií je, že ty kurvy jsme tam dosadili my sami." (P.J.O´Rourke) .........."

str. 19
".......... Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic." (Talmud) .........."

Str. 30 - 31
".......... Každý má v sobě zakořeněnou touhu ovládat životy a vůli jiných, jestliže mu to projde. Této touze se snadno podléhá - a to ve všech typech lidských vztahů. Dokud se nezačneme cvičit v odhalování svých vlastních snah o ovládání druhých i snah druhých o ovládnutí nás, dokud nevnímáme touhu po moci nad druhými u osob blízkých a sami u sebe a dokud se nenaučíme se jim bránit dřív, než nás uvrhnou do bezmocnosti, nemáme na přežití padouchů sebemenší šanci. Ani omylem.
"Moc korumpuje, ale bezmocnost korumpuje absolutně." (Adlei Stevenson)
Stav bezmocnosti je stav, v němž nemáme jinou volbu. Jestliže jinou volbu máme, nejsme ve stavu bezmocnosti. .........."

Str. 43 - 51
".......... Ve společnosti, která zažila tři generace totality a rozklad duchovních hodnot a smyslu pro přirozenou ohleduplnost a snaží se co nejrychleji dohnat společnost, kde jsou trvanlivé hodnoty vytlačovány etikou okamžitého zisku, není největším zdrojem zla ani tak zlý úmysl, jako samotná neschopnost rozeznávat mezi dobrem a zlem a nedostatek srozumitelných důvodů, proč by konání dobra mělo být lepší než páchání zla. Tápe se v duchovním prostoru, který se dá pojmenovat "morální vakuum". .......... Dobro je to, co tvoří, udržuje a zdokonaluje celistvost vší existence. Zlo je to, co existenci tříští v chaos a její tříště poštvává ve vzájemné nepřátelství. ..........Abychom hřešit přestali, tedy začali se trefovat do terče dobra, musíme samozřejmě někde nějaký ten terč dobra mít. Nějaký viditelný cíl, jímž je dobro jako představitelný konkrétní výsledek našeho konání. Absence takového viditelného cíle je sama o sobě příčinou absence dobra, tedy zla. .......... Zlo, které přestává být neutrální a stává se nebezpečím rozkladu, chaosu a zkázy, vzniká třemi možnými vědecky zjistitelnými, ověřitelnými a změřitelnými způsoby, které nejlépe definoval britský biolog Lyall Watson:
a) nevhodným přemístěním
b) narušením rovnováhy
c) úbytkem rozličnosti.........."

Následuje podrobné vysvětlení všech tří bodů, které ovšem nemohu vložit, je příliš obsáhlé. Tedy jen něco maličko:

".......... a) Co je dobré v jednom prostředí, se může stát zlým v prostředí jiném. .......... např. králičí a kaktusová zamoření Austrálie..........obří americká žába .......... do Francie .......... ježci na Hebridách ničí ptactvo, které hnízdí na zemi .......... Historicky dobře dokumentované je utrpení působené násilnými přesuny celých etnických skupin .......... afrických otroků do Ameriky .......... životních stylů a technologie ..........např. na brazilské či indonéské deštné pralesy, které ekologové a biologové pokládají za "plíce" planety. ..........
b) Co je dobré v určitém množství, se může stát destruktivním v mimořádném nadbytku nebo úbytku. .......... úbytek či přebytek určitých látek, buněk či bakterií v lidském těle je příčinou většiny tělesných chorob. A sociologové mají asi pravdu, když tvrdí, že přelidnění velkoměst je jednou z příčin rostoucí zločinnosti.
c) Nenávist k rozličnosti, rozmanitosti a různorodosti je historicky pravděpodobně nejčastější příčinou zla v lidské společnosti - a z hlediska padouštví pro nás nejzajímavější. Tento druh zla v sobě pěstujeme pokaždé, když po druhých chceme, aby byli stejní jako my. Když je nenávidíme, vylučujeme, vyhýbáme se jim a upíráme jim práva jen proto, že mají jinou barvu pleti, mluví jiným jazykem, vyznávají jinou víru, hrají jinou muziku, jedí jiné jídlo, dělají věci jiným způsobem a myslí jim to jinak. .......... Každým potlačením rozmanitosti narušujeme celistvost, rovnováhu a harmonii tvoření světa. ..........

"jestliže se nezakročí proti silám organizovaného zločinu, Rusko se dokonale přemění ve stát zločineckých syndikátů," prohlašuje v roce 1997 bývalý ředitel CIA po dvou letech průzkumu organizovaného zločinu v Rusku .......... Od poloviny devadesátých let jsou většině kontrarozvědek západních států čím dál nápadnější příjezdy okázale zbohatlých Rusů .......... o nichž se postupně zjišťuje nejen to, že jsou šéfy zločineckých organizací v Rusku, nýbrž i to, že se plně napojují na existující sítě sicilských, kolumbijských a tureckých mafií a drogových kartelů a že je v některých případech začínají ovládat. .......... a technická špionáž všelijakých sítí bývalých příslušníků KGB a bývalé sovětské vojenské rozvědky dosahuje .......... většího rozsahu, než měla v posledních letech sovětského režimu. .......... Různé karibské ostrůvky .......... za nějakých sto tisíc dolarů prodají státní občanství s pasem a s ochranou svrchovaného státu. A samozřejmě taky s ochranou bankovního tajemství. .......... Jméno si můžete .......... vymyslet nové .......... Do roku 1997 tvoří přes polovinu jejich nových občanů Rusové. .......... Evropské a americké útvary finanční policie odhadují, že Švýcarsko uložilo ruským mafiím v uplynulých čtyřech letech deset miliard dolarů. A do kyperských bank v nezákonných peněžních převodech přechází miliarda dolarů každý měsíc. Ruské ministerstvo financí odhaduje, že z ruských podniků mizí do zahraničí 80 procent valutových zisků - které se do Ruska nikdy nevracejí. Okradenými a zbídačenými chudáky jsou opět ty miliony malých bezmocných daňových poplatníků. Podle oficiálních informací ruského ministerstva vnitra se růst prokázaného, ale zákonem netrestaného gangsterství propojeného .......... na politiky, úředníky a soudce dá vyčíslit takto: při pádu sovětského režimu necelých 800 gangů. V roce 1994 téměř 5700 .......... do roku 1997 .......... vzrostl o polovinu. .......... nejméně čtyři miliony Rusů se dnes živí organizovaným zločinem. .......... Podle ruských oficiálních údajů zločinecké mafie přímo ovládají čtyřicet procent soukromých a šedesát procent státních podniků. Padesát procent bank je v přímé správě mafií, dalších třicet ovládají mafie nepřímo. .......... Bez napojení na zločinecké organizace se v Rusku nedá vládnout, soudit nebo podnikat. Že většinu z nich řídí příslušníci bývalé tajné policie, rozvědky a kontrarozvědky, se neobtěžuje nikdo popírat. A kdo si myslí, že bývalá síť českých agentů KGB a StB si to pod tou kouřovou clonou české pohody, bodrosti, kulturnosti, západnosti a lidové demokratičnosti zařídila v Česku hloupěji, spadl z Měsíce.
**********************
Ani nevím, jestli má cenu dál vypisovat výňatky - doporučuji přečíst si celou knížku, je důležité, přečíst si text souvisle, každé vytržení části jen celek poškozuje.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama