Klevety I/2007/100x80 cm/olej na plátně

Klevety I/2007/100x80 cm/olej na plátně

Klevety I/2007/100x80 cm/olej na plátně